• Kontakt

  Szkoła Podstawowa  im. Szarych Szeregów

  Piaski 10 a

  86 -302 Piaski

  tel. 56 46 821 23

  E-mail: sppiaski@grudziadz.ug.gov.pl

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  Skrytka_ESP posiadająca adres: /SPPiaski/SkrytkaESP

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach, stan na dzień 31.03.2023 r.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Piaskach: http://zspiaski.szkolnastrona.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-22 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- część plików (np. pdf) nie jest dostępna cyfrowo

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

- zdjęcia z wydarzeń przed wejściem ustawy nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Milena Grzesiak, e-mail: sppiaski@grudziadz.ug.gov.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564 682 123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:    https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

Na terenie szkoły znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wejście od   strony oddziału przedszkolnego jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Umożliwiając przemieszczenie się do oddziału przedszkolnego oraz sali nr 15 (sali chemicznej).

Dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów ma ukończony kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1. W szkole jest osoba, która posiada kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

NA GÓRĘ